Previous Photo: Nara Kasuga-Taisha Next Photo: Kyōto Kinkaku-ji
2008-03-25 06:16:31
Where?