Previous Photo: Fuji Next Photo: Nara Kasuga-Taisha
2008-03-22 09:26:47
Where?